Videreutdanning
– Helhetlig Tverrfaglig Psykotraumeutdanning

– NIVÅ 2 –

Den siste traume forskningen presentert enkelt og oversiktlig, kombinert med eget praktisk arbeid, super pedagogikk- Ole, 54

 Videreutdanning  trauma og traumabehandling. En klasse Oslo og en klasse Tromsø 2018 – 2020.

Helhetlig tverrfaglig traumautdanning innen Prof. Dr. Franz Rupperts egenutviklede traumateori og -terapi, Identitets orientert Psykotraumateori og -terapi (IoPT).

Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger. Integrert trauma- og tilknytningspsykologi. Utviklingspsykologi. Utviklingstraumer og andre traumatiserende belastninger. Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rus behandling.Traumebasert omsorg.

Helgesamlinger, kan kombineres med full jobb.

Utdanning innen helse- eller sosialfag,hjelpepleie, sykepleie, barnevern, rus, psykiatri,  omsorg og pedagogikk eller lignende i bunn er godkjent som opptak.

Hvis ikke, grunnutdanning i traumeterapi og metode , IoPT, med 8 moduler a 3 dager .

 Grundig faglig og metodisk  innføring i den siste forskningen innen psykotraumateori og -terapi IoPT.

 • Selvutvikling og utdanning i fast gruppe over 12 moduler. Du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre.
 • Gir rett til tittelen registrert Psykotraumeterapeut IoPT* ved fullført utdanning.
 • Består av 12 moduler á 4 dager.
 • Foredrag med  Prof. Dr. Franz Ruppert på vårt Institutt i forbindelse med den Internasjonale Videreutdanningen (nivå 3) innen IoPT.  Følgende dato er inkludert for våre studenter i videreutdanningen  i Oslo og Tromsø:
  torsdag 8. mars 2018.

* Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved regsitrering i alternativregisteret.

Psykotraumaterapeut IoPT Marta Thorsheim, Instituttets leder, har skrevet forordet til  og redigert alle Rupperts norske bokutgivelser. Hun er også medforfatter i to av hans siste bøker.

Målet med utdannelsen

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i moderne traumeteori og -behandling.  Du får lære hvordan traumer påvirker identitetsutviklingen, utviklingen av vår frie vilje samt alle andre psykiske strukturer, inkludert kroppens utvikling og vekst. Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. Nøkkelmetoden kalles Intensjonsmetoden.

Teoretisk rammeverk

Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske  rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori og – terapi. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart.Undervisningen er på norsk.

På bakgrunn av etablerte trauma teorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med klienter, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen   Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT.  Dette rammeverket er basert på to teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode:

1: Teorien og konseptet om Tilknytning og utvikling.

2: Traumeteori  (Rupperts IoPT, som  også inkluderer innslag fra Porges , Levine , van del Kolk med flere)

3: Metoden Itensjonsmetoden

Hvordan påvirker trauma menneskets utvikling – fra unnfangelse og gjennom hele livet – og veien ut.

Tidligere trodde vi det måtte være familien eller familiesystemet. I dag vet vi at bare vi selv kan være vårt eget referansepunkt. Derfor må mitt jeg være det sentrale referansepunktet i terapi. Men hva er mitt jeg? Hvordan utvikles det? Hva hindrer min jeg-utvikling? Hvordan påvirker traumer denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og en identifiserings prosess som skader oss?

Sunn vilje – fiksjon eller realitet?

Det har vært lite fokus på viljen de siste årene. I stedet har man rettet oppmerksomheten mot traumer og vært opptatt av å definere resultatene av dem når de oppstod i psyken. Men for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, trengs en bevisst beslutning. Derfor spiller viljen er sentral rolle når vi arbeider med intensjonssetningen eller intensjonsbildet. Viktige spørsmål kommer da opp: Hvordan utvikles viljen vår? Hva støtter og hva hindrer viljens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av en sunn menneskelig vilje?

Du må være et jeg for å ha sunn vilje

Jeg-funksjonen er av største betydning i dr. Franz Rupperts seneste arbeid, og slik har viljesfunksjonen fått andreplassen. Hvordan samhandler et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller påvirker vår adferd? Disse grunnleggende mønstrene vil bli undersøkt i detalj gjennom praktiske eksempler i utdannelsen.

Hvem er jeg i relasjoner?

Med hvem ønsker jeg en relasjon? Hvilke typer arbeid liker jeg å gjøre? Spørsmålene angående vår identitet og vår egen vilje er av sentral betydning for våre daglige liv.

Hvordan kan vi så oppnå et sunt selv og en sunn vilje? Hvordan kan vi leve i intime relasjoner og i større sosiale sammenhenger, i konstruktive former for kjærlighet og forbli sunne? Hva gjør utviklingen av en sunn identitet så vanskelig eller til og med umulig? Hvilken innflytelse har traumatiserende livserfaringer på dette? Hvordan former og spalter kjærlighetstraumer, symbiosetraumer, tidlige traumer/identitetstraumer og overgriper-offer-dynamikker vår identitet? Og hvilke muligheter finnes for å komme over spaltingene i psyken? Å møte seg selv ved hjelp av intensjonssetningen eller -bildet er den grunnleggende metoden og fokus for vårt praktiske arbeid.

Metoden

Metoden som vi bruker for å integrere avspalting er kalt Intensjonsmetoden. 

Hovedtemaene for utdannelsen

I modulene på denne utdanningen vil vi undervise, reflektere og diskutere teori samt gjøre praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul. Fra og med modul seks får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

*Psyken som en levende organisme. Psyken som del av et psykosomatisk nettverk.Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer. Inkl Porges Polyvagal teori.

 • Tilknytning. Avgrensing av temaene relasjon og tilknytning, tilknytningsmønstre, former for tilknytningsforstyrrelser, følgene for livet til mennesker i alle senere relasjoner ved forstyrret foreldre-barn tilknytning/utviklingstraume/barndomstraumer. Fenomenet resonans innen IoPT.
 • Psykotrauma generelt: Avgrensning av belastning, stress, traumer, de forskjellige traumetypene, kort- mellom- og langsiktige følger av traumatisering, spalting som følge av traumatisering. Skam og skyld som sentrale elementer innen traumatisering.
 • Kjærlighetstrauma/symbiosetrauma: Virkningen av traumatisering i tilknytnings- og utviklingsprosessen, forklaring og redegjørelse for kjernekonseptet i IT.
 • Identitets traume/Tidlige traumer: Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en øket bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.
 • Identitet, identifisering og tilleggsidentiteter samt identitetstraumer. Begynn prosessen med å velge tema for prosjektoppgaven. Som student kan du starte å øve på praktisk arbeid under veiledning.
 • Intensjons metoden, limbisk resonans   og nevrovitenskap. Kropp og psyke som en enhet. Tema her er utviklingen fra og sammenligningen med familiekonstellasjoner, intensjonskonstellasjoner (traumekonstellasjoner) og arbeidet med intensjonen, metodiske aspekter ved intensjonsmetoden, samt mulige årsaker til fenomenet resonansprosess. Intensjonsmetoden i en-til-en settinger og i grupper.
 • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?
 • Offer og overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Vold i nære relasjoner. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole.
 • Kjærlighet og seksualitet.  Hva er kjærlighet? Hva er seksualitet? Seksuelt misbruk av barn,ungdom og incest, dets følger, forbygging og bearbeiding. Hvorfor er seksuell traumatisering mer inngripende i vår psyke enn andre overgrep?
 • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Salutogenese. Resiliens.Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.
 • Oppsummering. Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.
 • Tid: Hver modul fredag-mandag kl 10.00-18.00
 • Pris per modul: 5880,-, flere fagforbund gir stipend til utdanningen. Du må selv søke ditt fagfrobund om stipend.

For spørsmål eller påmelding send oss en e-post: marta@iopt.no eller fyll ut skjemaet til høyre, merk om det gjelder utdanningen i Tromsø eller Oslo.

* Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og givende utdanning, hvor du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre.

Tidligere deltager: «Den viktigste investeringen jeg noen gang har gjort.»

Datoer

Søknad om plass
 • Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Videreutdanning Traumeterapi

Tromsø: oppstart april 2018

Oslo: oppstart september 2018

Tid for hver modul: fredag-mandag kl 10.00-18.00

Seminaravgift per modul: 5.880,-.

Tromsø

Lærere: Psykotraumeterapeuter IoPT :Marta Thorsheim og andre registrerte Psykotraumeterapeuter fra instituttet

Hjelpelærer: Merete Karlsen

Fortløpende opptak.

Påmeldingsfrist Tromsø 28.2.2018

Tromsø 2018

 • Modul 1: 13.-16.april
 • Modul 2: 8.-11.juni
 • Modul 3: 31.august-3.september
 • Modul 4: 12.-15.oktober
 • Modul 5: 7.-10.desember

Tromsø 2019

 • Modul 6: 18.-21.januar
 • Modul 7: 15.-18. mars
 • Modul 8:  26.-29. april
 • Modul 9:  14.-17.juni
 • Modul 10: 6.-9. september
 • Modul 11: 8.-11. november
 • Tromsø 2020
 • Modul 12:  10.13. januar ( med utdeling av diplom/deltagerbevis)
 • Sted i Tromsø:Elisabethsenteret, St Elisabeth hotel og helsehus, Mellomvegen 50
 • Her er link til rimelig overnatting rett ved (kr 300,- per natt):http://www.stelisabeth.info/index.php/tromso
 • Vi avtaler også spesialpris for overnatting for deltagere i vår videreutdanning. Nå du er påmeldt utdanningen får du en kode som du kan opplyse om hvis du vil bestille rom for overnatting til spesialpris.

Oslo

Lærer: Psykoraumeterapeuter IoPT :Marta Thorsheim.

Hjelpelærere: Anna Haugsrud og Lisa Helsinghof

Fortløpende opptak. Det er stor søkning til

studiet og vi tar fortløpende påmelding.

 

Oslo 2018

 • Modul 1: 14.-17. september
 • Modul 2: 26.-29. oktober
 • Modul 3: 7.-10. desember

Oslo 2019

 • Modul 4: 1.-4. februar
 • Modul 5: 5.-8. april
 • Modul 6: 31.mai-3.juni
 • Modul 7: 30.august – 2. september
 • Modul 8: 25.-28.oktober
 • Modul 9: 6.-9.desember

Oslo 2020

 • Modul 10: 17.-20.januar
 • Modul 11: 6.-9. mars
 • Modul 12: 8.-11. mai( med utdeling av diplom/deltagerbevis)

Sted i Oslo: Zahlkasserer Schafts plass 1, Frogner. Buss nr 20, trikke nr 12 eller 19 til Frogner plass. Gratis parkering foran huset.