Traumeterapi

iht Franz Rupperts IoPT.

Identitets konstellasjoner med intensjons metoden- IoPT ,  for påmelding til helgekurs med egen konstellasjon, se under menyen helgekurs og for utdanninger se under menyen utdanninger.

Det som skiller IoPT fra alle andre metoder, er orienteringen mot kjernen i et menneskeindivids liv som biopsykologisk enhet, manifestert i ordene «Jeg» og «vil» i intensjonssetningen. Jeg har ikke sett noen andre metoder interessere seg for disse urfunksjonene i menneskets liv og væren»-forsker og student IoPT

Psykotraume og spalting – skille av enheten kropp og psyke.

Et psykotraume er en hendelse som et menneske med sine psyksike evner ikke lenger kan håndtere. Til og med de vanligvis så nyttige stressreaksjonene vi har for å avverge en trussel, blir i en traumesituasjon til en fare. De må stoppes for ikke å provosere angriperen enda mer, eller for å forhindre en selv-overopphetelse. Under en stressreaksjon jobber kroppen på høygir og traume-nød mekanismen må bråstoppe. Billedlig talt står vi altså med en fot på gasspedalen og den andre på bremsen. Den akutte løsningen av dilemmaet er i så fall å skille enhenten kropp og psyke. Den splittes, fragmenteres og kan opprettholdes ved videre spaltingsprosesser. Spaltingen av enheten den menneskelige kroppen og den menneskelige psyken etter traumatiske erfaringer anskueliggjør Ruppert ved følgende modell:

IoPT  er utviklet av Prof Dr Franz Ruppert og vår terapi og våre kurs og utdannelser bygger på hans forskning og praktiske arbeid.

Prof Dr Franz Ruppert er professor i psykologi på universitetet for anvendt forskning i Munchen, har egen IoPT prkais og holder kurs, foredrag og utdannelser i mange land.

Han har skrevet 8 bøker innen tema psykotraumer, og den siste er skrvet sammen med Dr Med Harald Banzhaf og andre kollegaer, og kommer på norsk i mai 2018: Min kropp, mine traumer, mitt jeg. Boken er banebrytende innen beskrivelse av sammenhengen kropp/psyke som «Den levende menneskelige organismen». Den tar for seg IoPT , sammenhengen mellom traume og fysisk sykdom og hvordan komme ut av traumebiografien.

 

IoPT bygger på etbalerte teorier såvel som Franz Rupperts egen forskning og gjennom praktisk konstellasjons arbeid i mange land. Kunnskapen er fra både en-til-en og gruppe samlinger. Teorien bygger på fem teoretiske byggestener og en praktisk metode: Den menneskelige psyke, identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjons Metoden.

Hva er det sentrale referanse punktet i vår endringsprosess?

Tidligere tenkte vi at det måtte være familien, «systemet» eller «traume». Idag vet vi at bare Jeg et kan være vårt referansepunkt for varig endring. Derfor må jeg-et være det sentrale punktet i terapi. Men hva er jeg-et mitt? Hvordan utvikles det? Hva hindrer jeg-utviklingen? Og hvordan påvirker psykotraume denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og en destruktiv form for identifikasjon?

Jeg vil

Det har vært lite fokus på vilje de siste årene. I stedet har man for raskt og direkte rettet oppmerksomheten mot traumer, og vært opptatt av å finne og bestemme resultatene av dem i psyken. Men en bevisst beslutning er nødvendig for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, derfor spiller viljen en sentral rolle når vi arbeider med intensjonen. Viktige spørmsål kommer da opp: Hvordan utvikles vår egen vilje ? Hva støtter og hva hindrer viljens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av sunn vilje? Hvordan samhandler så et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller influerer adferden vår?  

Hvem er jeg – og hva vil jeg?

Metoden man benytter i IoPT vil jeg ikke engang prøve å forklare fordi den ganske enkelt overskrider grensene for hva vi har erfaring om og kan forestille oss. Det nytter like lite som å prøve å forklare en fargeblind nyansene i en verden den opplever som ikke er fargeblind. Den som aldri har prøvd noen form fo konstellasjoner har ingen mulighet for å forstå eller forestille seg hvordan den virker, det må erfares – forsker og IoPT student

Er jeg vi?

Hva hindrer oss mennesker fra å utvikle vår Identitet? Hva leder oss inn i overlevelsesstrategier som identifisering og attributter (familie, religion, kultur, sport, jobb….), ofte fra tidlig i livet, slik at vi ender opp som samfunn som er redde for personlig identitet og gjør mye for for å forhindre det – uten å være klar over at vi konstant skader oss selv?

«Det som for meg skille IoPT fra alle andre terapi metoder,  er orienteringen mot kjernen i et menneskeindivids liv som psykobiologisk enhet, manifestert i ordene «Jeg» og «vil» i intensjonssetningen. Jeg har ikke sett noen andre metoder interesse seg for disse urfunksjonene i menneskets liv og væren.» – student IoPT og forsker

 

På våre seminar kan vi med hjelp hjelp av Franz Rupperts egenutviklede konstellasjons metode, IoPT, bli bevisst det som har forårsaket spaltinger i egen identitet og ta de riktige skrittene mot egen heling. «

Resonansprosessen som oppstår i konstellasjonen gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Sålenge disse er lagret i det ubevisste, dvs fortrengte fra vår  bevissthet, fortsetter de å automatisk påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst, og kan bearbeide dem på en måte som er håndterbar, begripelig og gir mening, opphører den automatiske og ubevisste påvirkningen de har på oss. IoPT som metode benyttes innen samtale, veiledning og terapi, enten en-til-en eller individuelt i gruppe.

 

 

 

Franz Ruppert – Grunnleggende om Traumer – 1:

Trauma, symptomer og sykdom

Vanskelige livserfaringer setter spor. Krenkelser, mobbing, incest, seksuelle overgrep, utrygghet og omsorgssvikt i tidlig barndom ligger ofte bak smerte og sykdom i voksen alder. Også generasjonsoverførte traumer setter spor.

Alt vi trenger for å bearbeide psykotraumene er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det. Prof. Franz Ruppert

Ordet trauma er gresk og betyr å gjennomhulle noe som er intakt. Sagt på en annen måte har kroppen eller sjelen fått en skade eller et sår. For bare noen år tilbake var ordet traume nærmest et tabuord. Heldigvis har dette endret seg drastisk de siste årene. Forfattere, forskere og journalister har publisert et stort antall bøker og artikler om temaet og ordet traume er nå et vanlig brukt ord i norsk språk. Forfattere som Anna Luise Kirkengen, Ane Brandzæg Næss, Kari Killen, Inga Marte Thorkildsen, Franz Ruppert , Marta Thorsheim m.fl. har alle i 2015 kommet med bøker som bidrar med kunnskap om hvor sårbare vi er som små barn, og hvordan krenkelser i egen eller forfedrenes barndom setter varige spor som kan komme til uttrykk gjennom mange forskjellige symptomer, også når vi blir voksne. Dr. Gabor Maté’s forskning, bl.a. publisert i hans bok «When the Body says no», bygger opp under arbeidene til forfatterne nevnt ovenfor. Å få vite om sammenhengen mellom erfaringer og følelser kan gi mening, og når noe ikke er meningsløst, men forståelig, kan det i seg selv være en lettelse. Det kan være det som skal til for å komme i gang med en prosess der man bearbeider krenkelser og vonde erfaringer. Dr. Siegels bok innen nevrobiologi «Pocket guide to Interpersonal neurobiology» og Joachim Bauers bok «Hvorfor jeg føler det du føler» er viktige bidrag til forståelsen av hvordan speiling gjennom representanter kan aktivere speilnevroner i hjernen og gjøre det mulig å vekke minner, både eksplisitte og implisitte. Traumer setter spor og kan gi symptomer og sykdommer. De kan også være en hindring for å leve livet slik vi ønsker.

Avtrykket eller tidlige traumer  – Gabor Maté med flere  – utdrag fra filmen In Utero:

Veien fra stress til traume

Traumatiske hendelser er ikke noe man bare kommer seg av, slik tilfellet er med kortvarige stressende opplevelser. Tilsvarende er det med stress over lang tid. Det har samme effekt som traumatiske hendelser, det gir de samme symptomene og kan i seg selv føre til traumatisering. Traumatiske hendelser og langvarig stress fortsetter å virke i psyken helt til de blir konkret terapeutisk bearbeidet. Enhver stressende eller truende situasjon som vi ikke kan redde oss ut av ved å kjempe eller flykte (noen ganger vil det forverre situasjonen), er en traumatisk opplevelse som kan gi varige sår. Et traume er derfor en opplevelse der stressnivået blir uhåndterlig. Resultatet blir at vi ender opp i hjelpeløshet og intens smerte, og kroppens vanlige reaksjonsmønstre og forsvarsmekanismer strekker ikke til. I stedet tar den i bruk de mest drastiske overlevelsesmekanismene som er ubevegelighet og frys. Dette skjer fysisk i kroppen (muskulært og kjemisk), og det skjer psykisk ved at opplevelsen og minnene om den fryses og skilles fra resten av psyken. På fagspråket heter dette dissosiering og spalting av den psykiske strukturen.

Thomas R.Verny – «still face» eksperimentet – utdrag fra filmen in Utero

Hva skjer med psyken ved traumatisering?

Onno Van der Harth, Ellert R. S. Nijenhuis og Kathy Steel presenterer i boken «Haunted Self» en todelt modell for traumer: «The emotional personality (EP)» og «The apparently normal personality (ANP)». Prof. Ruppert har gjennom sin forskning og sitt praktiske arbeid beskrevet en tredelt modell hvor EP = den traumatiserte delen (TD), og hvor ANP deles i to meningsfylte områder: den sunne delen (SD) og overlevelsesdelen (SD). Gjennom denne tredelingen viser prof. Ruppert på en forståelig og gjenkjennbar måte hva som skjer når vi opplever mer enn vi kan håndtere og integrere, og kropp og psyke skiller lag (spalting) for at vi skal kunne overleve. Først på dette stadiet, når kropp og psyke må skille lag for at vi skal overleve, betegner Ruppert hendelsen som traumatisk. For at en opplevelse skal være traumatiserende, kan vi definere disse fire tilstandene:

 • Overveldende. Situasjonen oppleves som totalt overveldende for den det gjelder.
 • Hjelpeløshet. Den involverte føler seg helt hjelpeløs.
 • Livstruende.  En følelse av å ikke kunne overleve, en følelse av at eksistensen er truet.
 • Spalting/fragmentering av psyken i ulike deler:
  • Sunn del: Dette er sunne strukturer som er opparbeidet før det vanskelige skjedde.
  • Traumatisert del: Dette er den delen av psyken/sjelen som inneholder de overveldende følelsene og minnene fra hendelsen(e). Disse blir «frosset ned» i underbevisstheten, men de ligger og vaker og kan når som helst komme til overflaten trigget av lyder, lukter, hendelser og mennesker.
  • Overlevelsesdel: Dette er mestringsstrategier som gjør hva de kan for å forhindre at traumefølelsene, minnene og fornemmelsene fra hendelsen skal komme til overflaten. Også kalt beskyttelses strategier.

Ulike typer trauma, også kjærlighetstraumer

Traumer kan blandt annet oppstå som følge av naturkatastrofer, menneskelig vold, incest, seksuelle overgrep og mangel på kjærlighet. De kan videre deles i

 • Identitets traumer
 • Kjærlighetstraumer
 • Seksuell truamatisering
 • Traumatisering av egne handlinger

Prof. Franz Ruppert har i 27 år forsket på psykotraume og  funnene underbygger at konstellasjoner basert på Intensjons Metoden er en god metode ved alle typer traumatiseringer og krenkelser.

Franz Ruppert – Grunnleggende om tilknytning

Trygg og varig bearbeiding av trauma

Under bearbeiding av trauma er det viktig at klienten er trygg og får jobbe i et tempo som kjennes riktig. Intensjonsmetoden, sammen med våre etiske retningslinjer, legger til rette for at man skal utvikle og forsterke sine sunne deler, gjennomskue og finne gode alternativer til overlevelsesmekanismene og bearbeide traumene innenfor en trygg ramme. Slik kan man ta stegene i retning av større frihet.

Forskning og erfaring viser også at traumer går i arv hvis de ikke bearbeides. Dine utfordringer kan med andre ord ha sin
opprinnelse i traumatiske hendelser dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre ble utsatt for. Problemer barnet ditt har, kan også ha sin rot i opplevelser som ligger lenger bak i slekten.

Intensjonsmetoden.

Intensjons metoden  er en effektiv metode for personlig utvikling og psykoterapi. Metoden gjør det mulig å bearbeide, håndtere og forstå  hva som hindrer deg i å leve et godt liv, og til å bearbeide dette. Slik vil du også bli i stand til å uttrykke ditt sanne jeg. Å leve som den du virkelig er.

Kjenner du deg igjen i noen av disse symptomene?

 • Vanskeligheter i relasjoner privat eller på jobb
 • Søvnvansker
 • Uforklarlige kroniske plager eller smerter
 • Lite energi
 • Nedstemthet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hukommelsestap
 • Ubesluttsomhet
 • Hyperaktivitet
 • Uro
 • Seksuelle funksjonsforstyrrelser

Da kan Traumaterapi med Intensjonsmetoden være noe for deg. Sted :

Schafteløkken 1, Frogner, Oslo.

Tid: 10.00-18.00 hver dag

For en introduksjon anbefaler vi at du kommer på vår gratis informasjonskveld.
For å få en dypere forståelse kan du se på tilbudene innen selvutvikling eller utdanning.