dekstop  tablet  mobile

Hva er IoPT?


Traumeterapi på en trygg og skånsom måte


Icon Sitat blue

I’ve had the pleasure of witnessing the remarkable work of Marta Thorsheim in IoPT, and to experience personally the impact of this modality.

- Gabor Maté -


Hva er traumeterapi IoPT?


Prof Dr Franz Ruppert og IoPT

Sentrale spørsmål å finne svar på innen IoPT – Identitetsoritentert Psykotraumeteori er: Hvem er Jeg…Hva vil Jeg…Hvem er Jeg sammen med deg, sammen med familien, kollegaene. ….., og hva styrer viljen min?… .

IoPT basert på teorier og praksis er utviklet i et internasjonalt samarbeid av terapeuter,  ledet av professor Dr. Franz Ruppert gjennom de siste 30 årene, og dokumentert i hans bøker, hvorav syv er tilgjengelige på norsk, og kan bestilles i vår nettbokhandel https://www.iopt.no/boker/

Her er noen svar fra klienter på hvorfor de ønsket å benytte Selvmøter med Intensjonsmetoden som terapiform:

Arbeid med en ny terapimetode

–                    Jeg kom ikke videre med vanlige terapimetoder. Jeg hadde nådd et punkt som jeg ikke kom forbi. Med denne metoden klarte jeg det likevel.

–                    Selvmøtemetoden er en metode som formulerer problemet mitt på en presis måte uten at jeg må sette ord på ting jeg ikke kan sette ord på fordi jeg ikke vet nok. Og jeg når frem til en løsning som jeg kan jobbe videre med. Det gir meg følelsen av virkelig å ha kommet et skritt videre.

–                    Først og fremst er det en metode som hjelper meg videre på et personlig plan. Jo mer jeg har brukt denne metoden, desto mer er den blitt den mest effektive metoden jeg vet om, for håndtering av traumer.

IoPT er basert på etablerte traumeteorier, og inkluderer både egenopplevde- og generasjonsoverførte traumer. IoPT-teori er videre beriket med Rupperts egen forskning gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn, både i en-til-en og i gruppesetting. Dette har resultert i en praktisk metode, intensjonsmetoden IoPT som brukes i IoPT terapi. IoPT er teori og kan benyttes i enhver sammenheng, enten det er innen veiledning, skole, politikk, barnevern osv , når man er først er IoPT informert er det opp til hver og en hvordan en benytter kompetansen, innenfor de gjeldende lover og regler. På Instituttet har vi både grunnkurs innen IoPT og videreutdanninger frem til terapeut, for de som ønsker det.

Traume:
Å erfare for vanskelige situasjoner og hendelser splitter bort bevisstheten om det som har skjedd og minne om det som har skjedd holdes borte fra bevisstheten. For å holde ut blir denne forskyvningen permanent og det dannes automatisk det vi kaller overlevelses strukturer i oss( ofte kalt: mestringsstrategier eller beskyttelses strategier). Denne beskyttelsen  skjer i automatiske prosesser i flere stadier i oss mennesker, prosesser som ikke er viljestyrte. Dette er like naturlig som at blodet flyter i årene våre og at hjertet slår, altså som andre prosesser i den menneskelige organismen. Vi husker traumer mindre med ord og mer med våre følelser og i våre kropper. Fordi, gjennom prosesser som settes i gang ved en potensielt traumatiserende hendelse, aktiveres hele kroppen for overlevelse. Dette skjer ved reaksjoner som kamp – flukt, og frys – underkastelse. Da utløses en nevrokjemisk reaksjon i det autonome nervesystemet, og en avspaltning av en del av den sunne jeg-strukturen. Det kan føre til en ubevisst identifisering med andre. I IoPT-terapi med intensjonsmetoden arbeider vi skritt for skritt med å styrke det sunne jeget og la det få større plass i oss, slik at nødmekanismene/overlevelsesstrategiene som ble satt i verk gjennom traumatiseringen kan bli mindre styrende. Og egen vilje mer styrende, samt at energi som er brukes for å holde traumeminnene unna frigis.

Formålet med terapi

Heling kommer fra ordet helhet (wholeness). Hvordan kan det ha seg at folk ikke er hele?
Fordi livserfaringer har gjort at vi mistet kontakten med, eller måtte undertrykke vår egen vilje og vårt Jeg.

Ved traumatiske hendelser spaltes Selvet fra Jeg– Dr Gabor Maté

De fleste av oss lever derfor liv som i stor grad er ubevisste, og vi vet egentlig ikke hva som virkelig driver oss.
Hvis vi blir bevisste, kan vi ta beslutninger som ikke er drevne av dynamikker som vi ikke en gang er klar over.
Gjennom IoPT får vi muligheten til å bli bevisste – og reetabler kontakten med vår sunne vilje og vårt sunne jeg.

Velkommen på informasjonskveld, terapi – helgekurs og utdanninger!

Kalenderbilde Ruppertpx img

Sitat icon

Alt vi trenger for å bearbeide traumer er lagret i kroppen og kommer frem i terapien når vi trenger det.

– Prof. Dr. Franz Ruppert – grunnlegger av IoPT –

«Hvem er jeg?»

Heling, enten det er fra psykiske eller kroppslige lidelser, trenger et mål.

Hva kan målet være? Etter min erfaring er det å leve vår egen identitet fullt og helt, slik at vi kan uttrykke og virkeliggjøre det som er kjernen i vårt vesen.

Hvordan gjenkjenner vi at vi er i kontakt med vår egen identitet?  Også her viser erfaringen: Vi trenger et sunt jeg, en fri vilje og det å være i god følelsesmessig kontakt med kroppen vår.

Når vi bare orienterer oss mot andre, hva de gjør for oss, når vi først og fremst gjør det andre ønsker av oss og hvis vi stiller kroppen vår til rådighet for fremmede interesser, er vi ikke fullt ut til stede. Da bruker kroppen for eksempel sykdomssymptomer til å vise oss at vi ikke har kontakt med oss selv. Det er også slik at den som ikke er i en sunn kontakt med seg selv, heller ikke kan ha gode relasjoner med andre.

I våre kurs og utdanninger bruker vi Franz Rupperts intensjonsmetode til å arbeide med bevisstgjøring rundt spaltingene i vår egen identitet. Disse spaltingene er forårsaket av traumatiske livserfaringer, og vi tar målrettede skritt i retning av å hele oss selv.


Sitat blue icon

Krenkelseserfaringer i barndommen øker risikoen for nye inngrep, overgrep og krenkelser – om enn av en helt annen art, men også for andre typer skader.

- Dr. Anna Luise Kirkengen -


Toppbilderpx Toppbilderpx

Se våre bøker og video fra seminarer

Se hvilke av Franz Rupperts bøker som finnes på norsk.

Les mer