Medisinfrie tilbud: Traumeterapi/IoPT – intervju med Marta Thorsheim


– Det handler om å styrke de sunne strukturene i klienten, sier traumeterapeut Marta Thorsheim i dette intervjuet. Marta Thorsheim er intervjuet av Eva Svendsen, Seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Marta Thorsheim arbeider privat ved et eget institutt og er utdannet traumeterapeut IoPT og gestalt- og psykosynteseterapeut. Hun har en master i endringsledelse. Hun har egen IoPT-terapipraksis og utdanner traumeterapeuter i Norge og holder også kurs i mange land.

-Hva går identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT) ut på?

-Dette er en tilnærming som bygger på kunnskap fra nyere traumeforskning og fra tilknytningsteoretikere. Det handler om å styrke de sunne strukturene i klienten. Vi arbeider individuelt i grupper med en klients tema eller individuelt med terapeut. Gjennom å bli bevisst hvordan erfaringene våre preger oss og hvordan beskyttelses- og mestringsstrategiene bygger seg opp for at vi skal kunne håndtere livets utfordringer, blir de sunne delene våre sterkere. Vanskelige livserfaringer som krenkelser, mobbing, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt i tidlig barndom, enten de er egne eller arvet fra tidligere generasjoner, setter spor og ligger ofte bak smerte og sykdom i voksen alder. Ved å utforske intensjonen vår, vil årsaken til problemene komme frem, og det vil bli klart om det er traumer som ligger bak. Deretter bruker vi metoden for å bearbeide traumene, slik at de kan slippe taket i oss og åpne for nye livsveier og innsikter.

-Hvordan skiller denne terapiformen seg fra andre offentlige behandlingsformer av traumelidelser?

-Jeg kjenner ikke til at noen av de offentlige tilbudene tar utgangspunkt i klientens intensjonssetning og jobber utfra denne. Forskning og erfaring viser at traumer går i arv hvis de ikke bearbeides, og dermed kan våre utfordringer ha sin opprinnelse i traumatiske hendelser som våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre har hatt. Og våre barns utfordringer kan også ha rot i hendelser som ligger bakover i slekten. Dette tar IoPT på alvor. Å jobbe med en intensjonssetning gir en trygg og god ramme for arbeidet. Traumeterapeuten støtter klienten i denne prosessen. Traume-overlevelses-strategier kan løsne grepet: de sunne psykiske strukturene får mer plass og energi lagret i de traumatiserte strukturene kan komme til overflaten.

 -Forskes det på denne type behandlingstilnærming?

-IoPT er terapi og teori i utvikling, og både terapiens grunnlegger, prof. dr. Franz Ruppert samt flere hundre terapeuter i mange land praktiserer daglig IoPT, men det gjøres for tiden ikke formell forskning. Terapien er dokumentert i seks fagbøker, hvorav tre er oversatt til norsk. Den siste boken Min kropp, mine traumer og mitt jeg. Hvordan komme ut av traumer kommer på norsk våren 2018. Alle bøkene er oversatt til mange språk.

 -Hvordan kan en behandlingstime se ut?

-En person som ønsker å arbeide terapeutisk med seg selv overveier i starten av timen følgende: Hva ønsker jeg å oppnå med terapien?  Hva er målet mitt? Hva vil jeg se nærmere på? Hva er det neste skrittet for meg i terapien? Dette er fire overveielser som klienten blir invitert til å dvele ved gjerne før de kommer i terapi. Det de har kommet fram til kaller vi intensjonssetning. Det kan være hvilken som helst setning som pasienten uttrykker som et behov for å granske nærmere. Eksempel: Jeg vil bearbeide et traume, jeg vil være meg selv, hvordan var fødselen for meg? Hvorfor har jeg migrene? Jeg vil sove godt. Jeg vil ha bedre relasjon til mine barn. Når intensjonen er klar skriver klienten den på en flippover. Kanskje ønsker hun å endre den etter litt mer refleksjon, til hun er fornøyd og kjenner at ja, slik skal den være, dette er det jeg vil arbeide med i konstellasjonen min i dag. Intensjonen, som nå er synlig for alle, er rammeverket for dagens konstellasjon.  Klientene velger gruppedeltakere til å representere eller gå i resonans med de enkelte ordene i setningen. Representantene og klienten følger impulsene som  følge av resonansen og uttrykker det som kommer til dem både kroppslig og med ord. I en individuell terapi med terapeut og klient, er det terapeuten som representerer de ulike ordene. For å integrere prosessen hos klienten avsluttes sesjonen med at terapeut og klient samtaler. Selve konstellasjonen kan vare mellom 1 til 1.5 time. Og terapiforløpet varer så lenge som klienten kjenner det naturlig.

 -Kan den stå alene, eller brukes den helst sammen med andre behandlingsformer?

-Traumeterapi står godt alene som behandlingsform. Den trenger ikke, men kan også brukes sammen med andre behandlingsformer, så lenge de støtter opp under og styrker klientens ressurser. Hvis klienten ikke kan ta vare på seg selv, trengs et opplegg rundt klienten som kan støtte henne gjennom tiden mellom terapitimene.

-Hvem passer den for?

-Traumeterapi passer for alle som ønsker å undersøke og behandle krenkelser og traumer, og formulerer sin egen intensjon for behandlingen. Det kan være kompleks traumatisering, utviklingstraumer, seksuelle overgrep i barndom eller senere, overgrep innen psykiatri eller annen behandlingsinstans, som for eksempel tvangs-behandling, med medisiner eller annen tvang, ulykker eller annen krenkelse og traumatisering. Vi ser også at traumer kan gå igjen i generasjoner og da trengs det sortering for å skille mitt fra tidligere generasjoners. Både teorien og metoden passer også for de som ikke vet hvilke traumer de har blitt utsatt for, men som har symptomer på for eksempel PTSD og/eller hvor beskyttelses-mekanismene uttrykker fysisk eller følelsesmessig smerte. Krenkelser og traumer påvirker den berørte både fysisk og psykisk, og heling skjer i hele mennesket.

-Hvem passer dette ikke for og hvorfor?

-Traumeterapi passer ikke som tvangs-behandling, og heller ikke sammen med tung medisinering. Klienten må ha tilgang til sine følelser og fornemmelser. IoPT krever at klienten er realitetsorientert og er motivert for behandling.

 -Minner er komplekse prosesser og både bevisste minner og de ubevisste/implisitte minnene kommer opp i prosessen. I IoPT er det ikke selve opplevelsen det fokuseres på, men hva opplevelsen har ført til for klienten. Og det er opp til klienten om hun vil undersøke hva som har skjedd med henne, dersom hun ikke har bevisste minner om hva som har skjedd, eller kanskje har fragmenterte minner. Min erfaring er at det gir trygghet for klienten å gå frem skritt for skritt og slik bli kjent med sin traumebiografi og integrere implisitte og fragmenterte minner. Anerkjent forskning bygger opp under IoPT og viser hvor viktig det er at traumene bearbeides.

-Hva er ulempene ved denne behandlingen?

-Det er ingen sykehus eller institusjoner som per i dag har lagt til rette for IoPT-behandling som rutine. Traumeterapeuter må ansettes eller leies inn for de klientene som ønsker en slik behandling. Og klientene må selv oppsøke og betale for behandlingen.

-Må man ha forkunnskaper eller spesielle erfaringer for å nyttiggjøre seg tilbudet?

-En trenger ingen forkunnskaper/spesielle erfaringer for å nyttiggjøre seg tilbudet. Enhver traumeterapeut vil forklare klienten hva terapien går ut på, enten terapien foregår individuelt i gruppe eller i en-til-en setting med terapeuten. Helt sentralt i behandlingen er selvstyring og klientens autonomi, med klientens egen intensjon i fokus.

-Hvordan kan jeg få slik behandling?

-Det fins traumeterapeuter over hele landet og du kan finne en oversikt på nettet over registrerte traumeterapeuter: www.traumeterapeutforeningen.no.

Artikkel fra erfaringskompetanse.no – Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
(gjengitt med tillatelse)